Obchodní podmínky

Bon Appetit, s.r.o.
Baarova 49
460 01 Liberec 1

IČO: 25432541
DIČ: CZ25432541

č.ú.: 176599811/0600 (MONETA Money Bank)

1 - Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Bon Appetit s.r.o, se sídlem Baarova 49/3, 460 01 Liberec 1, identifikační číslo: 25432541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18121, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vivanno.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

2 - Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.eshop-kvetinace.cz jsou návrhem kupní smlouvy a pro objednatele závazné. Provozovatel potvrdí objednávku elektronikou cestou; bez tohoto potvrzení není objednávka přijata ke zpracování a není platná. V případě, že potvrzení neodpovídá objednávce kupujícího, nebo je jinak nesprávné, je kupující povinen o tom prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou jako registraci objednávky a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „elektronická adresa Kupujícího"), přičemž platí, že, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění údajů v objednávkovém formuláři. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.eshop-kvetinace.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky"), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Přijetí objednávky (akceptace) obdrží kupující vždy samostatně prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3 - Způsoby platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • na dobírku prostřednictvím České pošty (ČP) nebo PPL
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 176599811/0600
  • platební kartou - GoPay

4 - Dodací podmínky

Zboží zasíláme poštou od 7 do max. 14 pracovních dní. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání, ale snažíme se dělat maximum, abyste zboží obdrželi v co nejkratším termínu. V případě, že opravdu ke zpoždění dojde, přijměte naši upřímnou omluvu. O zpoždění dodávky víc jak o 14 dnů budete informováni. Děkujeme za pochopení.

5 - Ceny dodání

ČP, PPL - při platbě bankovním převodem - 239 Kč/ s DPH
ČP, PPL - dobírkou - 279 Kč/ s DPH

PPL - Jedná se o dopravu rychlou spediční dopravou. Zboží vám bude doručeno nejpozději do 48 hodin k vašemu domu od expedice. Běžný rozvozový čas u této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Prostřednictvím produktu Soukromá adresa - B2C, který zaručuje telefonickou avizaci samotného doručení vás před samotným rozvozem bude kontaktovat řidič PPL a domluví se s vámi na přesnějším čase rozvozu. V případě, že nebudete přítomni vám bude zanecháno oznámení o doručení, ve kterém naleznete kontakt na doručující depo pro upřesnění druhého bezplatného doručení. Sledování zásilky – v momentě, kdy zásilku vyexpedujeme, obdržíte číslo zásilky a můžete ji sledovat na https://www.ppl.cz.

PŘEVZETÍ ZÁSILKY - Reklamace mechanického poškození obalu zásilky-   Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít jej pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem zápis do přepravního listu nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit bez odkladu, max. do 3 dnů od převzetí zásilky na tel.č. 727 887 809 nebo na email [email protected]   V případě reklamace NEVYHAZUJTE OBAL ANI VNITŘNÍ VÝSTELKY - je to předmětem důkazního řízení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

ČP - Zboží vám bude doručeno do 3 pracovních dnů od expedice zásilky.

PŘEVZETÍ ZÁSILKY - Reklamace mechanického poškození - Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen. V případě poškození obalu zásilku nepřebírejte nebo uplatněte reklamaci nejpozději do 24 h na příslušné poště dle dodací adresy. Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní, popřípadě kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410.

6 - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze i o zrušení své registrace.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

7 - Reklamace

Kupující má povinnost zkontrolovat dodané zboží neodkladně po dodání, nejpozději však do 3 pracovních dní a informovat prodávajícího o případném poškození zásilky. Zboží lze reklamovat na korespondenční adrese internetového obchodu Bon Appetit s.r.o., Švermova 144, 460 10, Liberec 10,  nebo nás můžete kontaktovat emailem [email protected]. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Náklady spojené se zasíláním zboží prodejci v případě neoprávněné reklamace hradí kupující. 

8 - Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání zboží kupujícím).

Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet, jehož číslo kupující sdělí. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující, ale jen když přijde zboží v pořádku.

Prodávající má právo odmítnout objednávku i bez uvedení důvodů, a to zejména v případě, že kupující v minulosti neplnil smluvní závazky. Prodávající o odmítnutí objednávky kupujícího vyrozumí.

9 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10 - Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Pokud je kupující fyzická či právnická osoba a kupuje zboží určené výhradně pro profesionální použití a dále je používá ke své podnikatelské činnosti řídí se vzájemné obchodní podmínky dle obchodního zákoníku.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy buď nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky zde koupené užívá jen pro své účely nebo je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky a dále užívá ke své další podnikatelské činnosti nebo spojené se službami, které poskytuje.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti